Masz wyłączoną obsługę JavaScript. Ta zakładka nie wyświetli się prawidłowo. Włącz obsługę JavaScript w swojej przegladarce!

Obszary Natura 2000
 • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH
 • Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH
 • Zatoka Pucka PLB
Obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana obejmuje Mierzeję Wiślaną od Kątów Rybackich do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Cechą charakterystyczną Zalewu są znaczne zmiany poziomu wody, sięgające nawet 1,5 m. Mierzeja Wiślana powstała, na skutek niesienia przez Wisłę piasków, abrazji - niszczenia klifów oraz akumulacyjnej działalności wiatru. Większą część Mierzei Wiślanej porastają lasy. Na terenie tym występują plaże piaszczyste oraz strome wały wydmowe, które pokrywa roślinność charakterystyczna dla tego rodzaju form piaszczystych. 
Na obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana zidentyfikowano 17 siedlisk z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 
(*) siedliska priorytetowe	

• Estuaria
• Laguny przybrzeżne*
• Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• Nadmorskie wydmy szare*
• Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• Zalewane muliste brzegi rzek
• Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia  sepium)
• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino  mugo-Sphagnetum, Sphagno  girgensohnii-Piceetum 
 i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion  glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*


Gatunki zwierząt i roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące na obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana: 
(*) gatunki priorytetowe

Rośliny
• Lnica wonna Linaria odora

Kręgowce
Ryby i kręgouste
• Parposz Alosa fallax
• Koza Cobitis taenia
• Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
• Ciosa Pelecus cultratus
• Minóg morski Petromyzon marinus
• Różanka Rhodeus sericeus amarus

Płazy
• Kumak nizinny Bombina bombina

Ssaki
• Bóbr europejski Castor fiber
• Foka szara Halichoerus grypus
• Wydra Lutra Lutra


Ptaki 
• Zimorodek Alcedo atthis
• Płaskonos zwyczajny Anas clypeata
• Cyraneczka zwyczajna Anas crecca
• Krakwa Anas strepera
• Gęś białoczelna Anser albifrons
• Gęgawa Anser anser
• Głowienka Aythya ferina 
• Czernica Aythya fuligula 
• Ogorzałka zwyczajna Aythta marila 
• Podgorzałka zwyczajna Aythya nyroca
• Bąk Botaurus stellaris 
• Gągoł Bucephala clangula 
• Biegus rdzawy Calidris canutus
• Rybitwa czarna Chlidonias niger
• Bocian biały Ciconia ciconia
• Błotniak stawowy Circus aeruginosus
• Błotniak zbożowy Cicrus cyaneus 
• Błotniak łąkowy Circus pygargus
• Derkacz Crex crex 
• Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
• Łabędź niemy Cygnus olor 
• Dzięcioł średni Dendrocopos medius 
• Dzięcioł czarny Dryocopus martius 
• Czapla biała Casmerodius albus 
• Muchołówka mała Ficedula parva 
• Bielik Haliaeetus albicilla
• Bączek Ixobrychus minutus
• Gąsiorek Lanius collurio
• Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
• Bielaczek Mergellus albellus 
• Hełmiatka zwyczajna Netta rufina
• Batalion Philomachus pugnax 
• Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
• Zielonka Porzana parva 
• Kropiatka Porzana porzana 
• Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
• Rybitwa popielata Sterna paradisaea
• Jarzębatka Sylvia nisoria
• Ohar Tadorna tadorna 
• Łęczak Tringa glareolaW regionie odbywają się cykliczne imprezy kulturalne, takie jak:

Dni Żuław
Co roku w Nowym Dworze Gdańskim odbywają się Dni żuław. Rozpoczyna je uroczyste odśpiewanie hymnu żuławskiego „Pejzaż Żuławski”. Imprezie towarzyszą Żuławskie Targi Kultury oraz Żuławski Bieg Sztafetowy. Głównym celem imprezy oprócz dobrej zabawy i integracji społeczeństwa jest promowanie tradycji, smaków, zwyczajów żuławskich

Elbląskie Święto Chleba
Od 2006 roku w Elblągu odbywa się Święto Chleba. Impreza organizowana jest co roku na przełomie sierpnia i września. Jest to przede wszystkim jarmark regionalnych wypieków, produktów, sztuki ludowej. Oprócz chleba, z różnych zakątków Polski oraz Litwy, skosztować i zakupić można wędliny, miody, wyroby cukiernicze i żywność ekologiczną. Podczas jarmarku swoje stoiska wystawiają także rękodzielnicy, kolekcjonerzy przedmiotów. Podziwiać można pokazy artystyczne i warsztatowe osób zajmujących się dawnym rzemiosłem.

Dni Rybaka
Co roku, w okolicach święta Piotra i Pawła, przypadającego 29 czerwca odbywają się w Kątach Rybackich obchody Dni Rybaka. Głównym tematem obchodów są tradycje rybołówstwa oraz szkutnictwa. Dla turystów i mieszkańców organizowane są atrakcje w postaci koncertów, wystaw oraz degustacji potraw rybnych. W trakcie obchodów rybacy dekorują swoje łodzie, które są uroczyście święcone po czym następuje krótki rejs i msza święta.
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej wyróżniają urozmaicone formy terenowe, między innymi strumienie, wąwozy, mokradła. Takie ukształtowanie PK zawdzięcza działającej tutaj przed wiekami morenie dennej. Szczególnie bogata awifauna, na którą składa się ok. 190 gatunków pozwala na bardzo ciekawe obserwacje. Swoistą atrakcją terenu jest jeleń sika – dar od władcy Japonii, żyjący tutaj od 1910 r.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana powołany został w celu ochrony wydm wraz z borami sosnowym, borami mieszanymi kwaśnymi, torfowiskami przejściowymi i brzezinami bagiennymi. Walory krajobrazu w postaci urozmaiconych form brzegowych wokół Zalewu Wiślanego czynią, to miejsce wyjątkowym. Znaczna ilość różnorakich siedlisk sprawia, że Mierzeja Wiślana jest miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt.

W przygotowaniu Strony internetowe:

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:mierzeja%20wi%C5%9Blana/all:0
http://www.wydawnictwo-mantis.eu/kompas/archiwum/02/wzgorze_katedralne.php
http://www.wydawnictwo-mantis.eu/kompas/archiwum/02/wzgorze_katedralne.php
http://parkmierzeja.pl/o-nas-1/
http://www.minrol.gov.pl
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip
Na obecny kształt obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski w znacznym stopniu miała działalność lądolodu oraz nieustannie zachodzące procesy geomorfologiczne. Przebywając w tym rejonie zaobserwować można liczne przykłady interesujących form np. kępy morenowe, pradoliny. Jednak do najcenniejszych elementów nadmorskiego krajobrazu należy płytka zatoka oraz daleko wysunięta w kierunku wschodnim mierzeja. Dla tego terenu typowym rodzajem wybrzeża są wydmy o charakterze akumulacyjnym zlokalizowane na Półwyspie Helskim. Zupełnie odmienny charakter wybrzeża – erozyjny, spotkać można na brzegu Zatoki Puckiej, gdzie ciągła działalność fal morskich tworzy wybrzeże klifowe. Region ten ze względu na swoją lokalizację stanowi atrakcyjny cel wakacyjny dla wielu turystów. Wypoczywający mają możliwość skorzystania z bogatej oferty noclegowej i wielu atrakcji. Zatoka Pucka jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych. Specjalnie na okres wakacyjny, dostępna jest gęsta sieć połączeń komunikacyjnych. 
Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski chroni rzadkie i cenne w skali kraju gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska. W załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 
wyznaczono 25 typów siedlisk oraz 14 przedstawicieli fauny i flory.

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski:
(*) siedliska priorytetowe

• Estuaria
• Duże, płytkie zatoki
• Kidzina na brzegu morskim
• Klify na wybrzeżu Bałtyku
• Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
• Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• Nadmorskie wydmy szare*
• Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)*
• Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
• Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
• Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)*
• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
• Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno   
 girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy  źródliskowe)*
• Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski:
(*) gatunki priorytetowe

• Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
• Lnica wonna Linaria odora
• Lipiennik Loesela Liparis loeselii

Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski:
(*) gatunki priorytetowe

Bezkręgowce
• Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Kręgowce
Płazy
• Kumak nizinny Bombina bombina
• Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Ryby i kręgouste
• Parposz Alosa fallax
• Boleń Aspius aspius
• Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
• Piskorz Misgurnus fossilis
• Łosoś atlantycki Salmo salar

Ssaki
• Foka szara Halichoerus grypus
• Wydra Lutra lutra
• Morświn Phocoena phocoena 

Przykładowe produkty regionalne wpisane na listę produktów tradycyjnych:

„Hylyng” opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku
Przepis na śledzia po kaszubsku znany jest od ponad 100 lat. W celu urozmaicenia „śledziowej” diety Kaszubów, oprócz smażenia i pieczenia, przygotowywano ryby w zalewie octowej z dodatkiem cebuli.

Stupka – sos śledziowy na zaklepce
Potrawę przygotowuje się z pokrojonych śledzi, które należy usmażyć, a następnie dodać cebulę, wodę oraz śmietanę.

Kaszubskie orzechy z marchwi
Tradycja przygotowywania tej potrawy sięga 1928 roku. Przygotowywano ją najczęściej na Święta Bożego Narodzenia z ciasta chlebowego, do którego dodaje się mąkę pszenną, marchew, cukier, sól, pieprz i cynamon.

W okolicy odbywają się imprezy cykliczne takie, jak:

Morska Pielgrzymka Rybaków
Tradycja tego wydarzenia sięga 1981 roku. Odbywa się ona w święto Piotra i Pawła. Rankiem rybacy na przystrojonych łodziach wypływają z Jastarni, Kuźnicy i Władysławowa do Pucka. W połowie drogi spotykają się z łodziami wypływającymi z Pucka.

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami
Kaszubskie Łodzie pod Żaglami odbywają się już od 35 lat w Chałupach. Celem imprezy jest promocja kultury oraz tradycji regionu. Najważniejszym punktem imprezy są regaty żaglowe łodzi rybackich oraz łodzi pychowych. Równolegle odbywa się jarmark, podczas którego można m.in. obejrzeć prace twórców ludowych.

Dni Węgorza Jastarnia
Wydarzenie ma na celu przybliżenie tradycji rybaków kaszubskich, a także elementów rzemiosła rybackiego. Organizowane są różnego rodzaju konkursy i pokazy rzemiosła rybackiego. Jest to również okazja do skosztowania potraw z ryb.

Marsz Śledzia Kuźnica-Rewa
Jest to wydarzenie o bardzo nietypowym charakterze, odbywa się od 2002 roku. Polega na przejściu przez morze w poprzek Zatoki Puckiej. Trasa liczy około 10 kilometrów i znajduje się między Kuźnicą i Rewą.
Nadmorski Park Krajobrazowy
Nadmorski Park Krajobrazowy, to jedna z najciekawszych przyrodniczych atrakcji regionu. Turyści przebywający na terenie parku mają okazję zobaczenia wszystkich typów wybrzeża charakterystycznych dla południowego Bałtyku, m.in.: klify, wydmy wybrzeża zalewowe, ale także rozległe tereny leśne. Podziwianie cennych gatunków zwierząt i roślin jest możliwe, dzięki udostępnionych dla ruchu turystycznego ścieżek edukacyjnych i szlaków pieszych.

Fokarium w Helu
Fokarium to placówka, której celem jest odnowa populacji foki szarej w Bałtyku południowym. Goście mogą obserwować mieszkające w Fokarium osobniki oraz zapoznać się z treścią ekspozycji dotyczącej tych cennych morskich ssaków.

Muzeum Rybołówstwa w Helu
Muzeum Rybołówstwa, to obiekt turystyczny, w którym na turystów czekają ekspozycje przedstawiające historię rybołówstwa w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Wystawy dotyczą także genezy Mierzei Helskiej oraz dziejów Morza Bałtyckiego.

Rejsy kutrem w Jastarni
Rejsy kutrem, to niepowtarzalna okazja na ciekawe spędzenie czasu nad morzem. Uczestnicy rejsu mają okazję zapoznać się z rutynowymi czynnościami wykonywanymi przez rybaków. Na płynących po morzu gości czeka pokaz sprzętu nawigacyjnego oraz wędrówka po pokładzie dolny i górnym kutra rybackiego.
 W przygotowaniu Literatura:

L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterström. Przewodnik Collinsa, Ptaki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012. E. Bezzel. Ptaki, Leksykon. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

Strony internetowe:

http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://npk.org.pl/
http://www.zatokapucka.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://www.minrol.gov.pl
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip
Obszar specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pucka obejmuje wody Zatoki Puckiej oraz południowo-zachodnią część Zatoki Gdańskiej. Zachodnia część obszaru w znacznej mierze pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. W granicach obszaru leży część Nadmorskiego Krajobrazu Nadmorskiego, a także trzy rezerwaty przyrody: Beka, Słone Łąki i Mechelińskie Łąki. Region ten ze względu na swoją lokalizację stanowi atrakcyjny cel wakacyjny dla wielu turystów. Wypoczywający mają możliwość skorzystania z bogatej oferty noclegowej i wielu atrakcji. Zatoka Pucka jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych. 
Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka stanowi jedną z ważniejszych ostoi ptaków wodnobłotnych w rejonie polskiego wybrzeża, mającą znaczenie przede wszystkim dla ptaków 
przelotnych i zimujących, leżącą na ważnym szlaku migracyjnym ptaków ciągnącym się wzdłuż południowego brzegu Bałtyku. W załączniku I Dyrektywy Ptasiej wymieniono 
aż 56 gatunków ptaków.

Gatunki zwierząt z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej występujące na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka: 

Ptaki
• Zimorodek Alcedo atthis
• Czapla siwa Ardea cinerea
• Kamusznik Arenaria interpres
• Sowa błotna Asio flammeus
• Głowienka Aythya ferina
• Czernica Aythya fuligula
• Ogorzałka Aythya marila
• Bąk Botaurus stellaris
• Bernikla białolica Branta leucopsis
• Gągoł Bucephala clangula
• Biegus zmienny Calidris alpina
• Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
• Dziwonia Carpodacus erythrinus
• Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
• Bocian biały Ciconia ciconia
• Błotniak stawowy Circus aeruginosus
• Błotniak zbożowy Circus cyaneus
• Błotniak łąkowy Circus pygargus
• Lodówka Clangula hyemalis
• Derkacz Crex crex
• Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus 
• Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
• Łabędź niemy Cygnus olor
• Łyska Fulica atra
• Nur czarnoszyi Gavia arctica
• Nur rdzawoszyi Gavia stellata
• Żuraw Grus grus
• Ostrygojad Haematopus ostralegus
• Mewa srebrzysta Larus argentatus
• Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
• Mewa mała Hydrocoloeus minutus
• Szlamik Limosa lapponica
• Uhla Melanitta fusca
• Bielaczek Mergus albellus
• Nurogęś Mergus merganser
• Szlachar Mergus serrator
• Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
• Kulik wielki Numenius arquata
• Kulik mniejszy Numenius phaeopus
• Kormoran Phalacrocorax carbo 
• Płatkonóg skrzydłodzioby Phalaropus lobatus
• Batalion Philomachus pugnax
• Siewnica Pluvialis squatarola
• Perkoz rogaty Podiceps auritus
• Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
• Zielonka Porzana parva
• Kropiatka Porzana porzana
• Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
• Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
• Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
• Rybitwa popielata Sterna paradisaea
• Rybitwa czubata Sterna sandvicensis
• Ohar Tadorna tadorna
• Brodziec śniady Tringa erythropus
• Łęczak Tringa glareola
• Terekia Xenus cinereus

Przykładowe produkty regionalne wpisane na listę produktów tradycyjnych:

„Hylyng” opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku
Przepis na śledzia po kaszubsku znany jest od ponad 100 lat. W celu urozmaicenia „śledziowej” diety Kaszubów, oprócz smażenia i pieczenia, przygotowywano ryby w zalewie octowej z dodatkiem cebuli.

Stupka – sos śledziowy na zaklepce
Potrawę przygotowuje się z pokrojonych śledzi, które należy usmażyć, a następnie dodać cebulę, wodę oraz śmietanę.

Kaszubskie orzechy z marchwi
Tradycja przygotowywania tej potrawy sięga 1928 roku. Przygotowywano ją najczęściej na Święta Bożego Narodzenia z ciasta chlebowego, do którego dodaje się mąkę pszenną, marchew, cukier, sól, pieprz i cynamon.

W okolicy odbywają się imprezy cykliczne takie, jak:

Morska Pielgrzymka Rybaków
Tradycja tego wydarzenia sięga 1981 roku. Odbywa się ona w święto Piotra i Pawła. Rankiem rybacy na przystrojonych łodziach wypływają z Jastarni, Kuźnicy i Władysławowa do Pucka. W połowie drogi spotykają się z łodziami wypływającymi z Pucka.

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami
Kaszubskie Łodzie pod Żaglami odbywają się już od 35 lat w Chałupach. Celem imprezy jest promocja kultury oraz tradycji regionu. Najważniejszym punktem imprezy są regaty żaglowe łodzi rybackich oraz łodzi pychowych. Równolegle odbywa się jarmark, podczas którego można m.in. obejrzeć prace twórców ludowych.

Dni Węgorza Jastarnia
Wydarzenie ma na celu przybliżenie tradycji rybaków kaszubskich, a także elementów rzemiosła rybackiego. Organizowane są różnego rodzaju konkursy i pokazy rzemiosła rybackiego. Jest to również okazja do skosztowania potraw z ryb.

Marsz Śledzia Kuźnica-Rewa
Jest to wydarzenie o bardzo nietypowym charakterze, odbywa się od 2002 roku. Polega na przejściu przez morze w poprzek Zatoki Puckiej. Trasa liczy około 10 kilometrów i znajduje się między Kuźnicą i Rewą.

Nadmorski Park Krajobrazowy
Nadmorski Park Krajobrazowy, to jedna z najciekawszych przyrodniczych atrakcji regionu. Turyści przebywający na terenie parku mają okazję zobaczenia wszystkich typów wybrzeża charakterystycznych dla południowego Bałtyku, m.in.: klify, wydmy wybrzeża zalewowe, ale także rozległe tereny leśne. Podziwianie cennych gatunków zwierząt i roślin jest możliwe, dzięki udostępnionych dla ruchu turystycznego ścieżek edukacyjnych i szlaków pieszych.

Fokarium w Helu
Fokarium to placówka, której celem jest odnowa populacji foki szarej w Bałtyku południowym. Goście mogą obserwować mieszkające w Fokarium osobniki oraz zapoznać się z treścią ekspozycji dotyczącej tych cennych morskich ssaków.

Muzeum Rybołówstwa w Helu
Muzeum Rybołówstwa, to obiekt turystyczny, w którym na turystów czekają ekspozycje przedstawiające historię rybołówstwa w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Wystawy dotyczą także genezy Mierzei Helskiej oraz dziejów Morza Bałtyckiego.

Rejsy kutrem w Jastarni
Rejsy kutrem, to niepowtarzalna okazja na ciekawe spędzenie czasu nad morzem. Uczestnicy rejsu mają okazję zapoznać się z rutynowymi czynnościami wykonywanymi przez rybaków. Na płynących po morzu gości czeka pokaz sprzętu nawigacyjnego oraz wędrówka po pokładzie dolny i górnym kutra rybackiego.

W przygotowaniu Literatura:

L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterström. Przewodnik Collinsa, Ptaki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012. E. Bezzel. Ptaki, Leksykon. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

Strony internetowe:

http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://npk.org.pl/
http://www.zatokapucka.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://www.minrol.gov.pl
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip