Masz wyłączoną obsługę JavaScript. Ta zakładka nie wyświetli się prawidłowo. Włącz obsługę JavaScript w swojej przegladarce!

Obszary Natura 2000
  • Góry Stołowe PLB
  • Góry Stołowe PLH
  • Góry Orlickie PLH
  • Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH
Obszar Natura 2000 Góry Stołowe położony jest w środkowej części pasma Sudetów. Pasmo Gór Stołowych to jedyne w Polsce góry o budowie płytowej. Zbudowane są z górnokredowych piaskowców ciosowych i margli. Rozległe powierzchnie szczytowe zwane wierzchowinami lub stoliwami, urozmaicone są licznymi głębokimi szczelinami o pionowych ścianach, bramami skalnymi, tunelami i labiryntami, a także formami przypominającymi postać ludzi, zwierząt, grzyba i maczugi. Obszar Natura 2000 Góry Stołowe to zarówno ostoja ptasia jak i siedliskowa. 
Obszar Natura 2000 Góry Stołowe, to cenny obszar ze względu na bogatą ornitofaunę. Ostoja chroni 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, dla których 
wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków "Góry Stołowe". Bogata szata roślinna, w tym ponad 60% zbiorowisk leśnych oraz duże tereny łąkowe o charakterze 
półnaturalnym, stanowią dla ptaków znakomite tereny lęgowe i obszary polowań. 

Gatunki zwierząt z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, występujące na obszarze Natura 2000 Góry Stołowe:

Ptaki
• Zimorodek Alcedo atthis
• Jarząbek Bonasa bonasia
• Puchacz Bubo bubo
• Bocian biały Ciconia cioconia
• Bocian czarny Ciconia nigra
• Błotniak stawowy Circus aeruginosus
• Derkacz Crex crex
• Dzięcioł średni Dendrocopos medius
• Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
• Dzięcioł czarny Dryocopus martius
• Sokół wędrowny Falco peregrinus
• Muchołówka mała Ficedula parva
• Sóweczka Glaucidium passerinum
• Kania czarna Milvus migrans
• Trzmielojad Pernis apivorus
• Dzięcioł zielonosiwy Picus canusPstrąg kłodzki
Gatunek ryby występujący w Kotlinie Kłodzkiej, w 2012 roku znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W regionie odbywają się cykliczne imprezy kulturalne, takie jak m.in.:

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
Najstarszy na świecie festiwal pianistyczny, odbywający się corocznie (od 1946 r.) początkiem sierpnia w Dusznikach-Zdroju. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi współcześni pianiści i wykonawcy muzyki Chopina. Od kilku lat wydarzeniu towarzyszą Ogólnopolskie Kursy Mistrzowskie, prowadzone przez najlepszych zagranicznych pedagogów i przeznaczone dla najzdolniejszych młodych artystów. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne wydarzenia w okolicy:

Ogólnopolski Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim
Popularny i doceniony gatunek ryby jakim jest pstrąg jest konsekwentnie promowany m.in. przez organizację „Ogólnopolskiego Festiwalu Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim”. Konkurs kulinarny odbywa się regularnie w Polanicy Zdroju a od 2010 roku znajduje się w gronie festiwali dających zwycięzcom automatyczną nominację do Kulinarnego Pucharu Polski.
Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony w roku 1993 na terenie jedynych w Polsce gór płytowych o charakterystycznej, warstwowej budowie geologicznej. Osobliwością parku są formy skalne o ciekawych kształtach np. grzybów skalnych, wież, maczug, kolumn, skalnych labiryntów. Do najciekawszych miejsc należą dwa rezerwaty skalno-krajobrazowe Szczeliniec Wielki i Mały oraz Błędne Skały tworzące labirynt skalny uformowany w płycie piaskowcowej.

Kaplica Czaszek
Kaplica Czaszek, to wielki grobowiec ze szczątkami ludzkimi, z połowy XVIII wieku. W wyniku Wojen Śląskich oraz wskutek chorób zakaźnych, śmierć poniosło wiele istnień ludzkich. Zwiedzanie kaplicy ma na celu uświadomienie turystom przemijanie ludzkiego życia. To jedyny taki obiekt w naszym kraju i jeden z trzech w Europie.

Park Dinozaurów
U podnóży Szczelińca Wielkiego zlokalizowano Park Dinozaurów. Na stosunkowo niewielkim terenie zgromadzono aż 30 prehistorycznych eksponatów, które wkomponowano w górski krajobraz i typowe piaskowcowe formy skalne.

Błędne Skały
Błędne Skały, to miejsce, gdzie utworzono kilkusetmetrową trasę wiodącą przez charakterystyczne dla regionu utwory skalne. Podążając wzdłuż ścieżki, turyści podziwiać mogą pionowe ściany skalne z uwidaczniającymi się profilami geologicznymi, bloki skalne oraz wąskie szczeliny.

Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła
Kościół pierwotnie wzniesiono w XIV wieku i poddawano go wielokrotnym modyfikacjom. Wnętrze świątyni wykonano w stylu gotyckim, natomiast zakrystię w późniejszym stylu barokowym. Współczesnym elementem kościoła jest dobudowana wieża, posiadająca akcent barokowy, w postaci hełmu o okrągłym kształcie.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
Jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce. Mieści się w XVII wiecznym młynie papierniczym, bezcennym zabytku techniki. Położone jest nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. Gromadzi, opracowuje, a także udostępnia zbiory z zakresu dziejów papiernictwa, drukarstwa, historii Dusznik Zdroju. Co ciekawe, można też samemu spróbować wyczerpać papier ze specjalnym znakiem wodnym, lub według własnego projektu.


W przygotowaniu Literatura:

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., „Przewodnik Collinsa Ptaki”, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

Strony internetowe:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip
http://minrol.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl
http://obszary.natura2000.org.pl
http://www.widoczek.nets.pl
http://www.iop.krakow.pl
http://www.pngs.com.pl
http://www.park-dinozaury.pl
http://www.atrakcje.kudowa.pl

Obszar Natura 2000 Góry Stołowe położony jest w środkowej części pasma Sudetów. Pasmo Gór Stołowych to jedyne w Polsce góry o budowie płytowej. Zbudowane są z górnokredowych piaskowców ciosowych i margli. Rozległe powierzchnie szczytowe zwane wierzchowinami lub stoliwami, urozmaicone są licznymi głębokimi szczelinami o pionowych ścianach, bramami skalnymi, tunelami i labiryntami, a także formami przypominającymi postać ludzi, zwierząt, grzyba i maczugi. Obszar Natura 2000 Góry Stołowe to zarówno ostoja ptasia jak i siedliskowa. 
Ostoja Góry Stołowe chroni zarówno rzadkie w skali kraju siedliska, jak również cenne gatunki roślin i zwierząt. Szata roślinna tych gór należy do piętra regla dolnego, lecz 
została silnie przekształcona przez człowieka i obecnie jest to głównie las świerkowy wprowadzony w miejsce wyciętych lasów bukowo-jodłowych. Na środkowym spłaszczeniu 
występują torfowiska wysokie. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności, gdyż specyficzne podłoże sprzyja występowaniu cennej mozaiki siedlisk leśnych, naskalnych 
i murawowych. 


Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Góry Stołowe:

(*) siedliska priorytetowe 
• Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków
• Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion - płaty bogate florystycznie)*
• Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium
• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris
• Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion
• Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion
• Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
• Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani*
• Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe 
 bagienne lasy borealne)*
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*
• Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące na obszarze Natura 2000 Góry Stołowe:

(*) gatunki priorytetowe 
• Goryczuszka czeska Gentianella bohemica*

Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Góry Stołowe:

(*) gatunki priorytetowe

Bezkręgowce
• Modraszek nausitous Maculinea nausithous
• Modraszek telejus Maculinea teleius

Kręgowce
Płazy
• Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Ryby i kręgouste
• Głowacz białopłetwy Cottus gobio
• Minóg strumieniowy Lampetra planeri

Ssaki
• Mopek Barbastella barbastellus 
• Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
• Nocek duży Myotis myotis
• Wydra Lutra lutra
Pstrąg kłodzki
Gatunek ryby występujący w Kotlinie Kłodzkiej, w 2012 roku znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W regionie odbywają się cykliczne imprezy kulturalne, takie jak m.in.:

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
Najstarszy na świecie festiwal pianistyczny, odbywający się corocznie (od 1946 r.) początkiem sierpnia w Dusznikach-Zdroju. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi współcześni pianiści i wykonawcy muzyki Chopina. Od kilku lat wydarzeniu towarzyszą Ogólnopolskie Kursy Mistrzowskie, prowadzone przez najlepszych zagranicznych pedagogów i przeznaczone dla najzdolniejszych młodych artystów. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne wydarzenia w okolicy:

Ogólnopolski Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim
Popularny i doceniony gatunek ryby jakim jest pstrąg jest konsekwentnie promowany m.in. przez organizację „Ogólnopolskiego Festiwalu Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim”. Konkurs kulinarny odbywa się regularnie w Polanicy Zdroju a od 2010 roku znajduje się w gronie festiwali dających zwycięzcom automatyczną nominację do Kulinarnego Pucharu Polski.
Popradzki Park Krajobrazowy
Popradzki Park Krajobrazowy został powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu 11 wrześnie 1987 r. Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia liczy 52 tys. ha. Obejmuje on swoim zasięgiem dwa główne pasma: Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej oraz grupę Zimnego-Dubnego (Góry Leluchowskie).  Całość znajduje się w dorzeczu trzech górskich rzek, które stanowią jego granice: Popradu, Dunajca, Kamienicy Nawojowskiej. Największym bogactwem Parku są lasy, które stanowią 80% jego powierzchni oraz źródła wód mineralnych (70 ujęć, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce). Ze względu na zróżnicowanie wysokości, w Parku wyróżnić można piętro pogórzy, porośnięte lasami jodłowo – bukowymi pasmo regla dolnego oraz występujące tylko w paśmie Radziejowej pasmo regla górnego z dominującym borem świerkowym. W Popradzkim Parku Krajobrazowym rośnie wiele chronionych gatunków roślin jak pięciornik złoty, dziewięćsił bezłodygowy, mieczyk dachówkowaty, ciemiężyca zielona czy kuklik górski. Również fauna parku jest wyjątkowo interesująca. Bytuje tam aż 110 gatunków ptaków, oraz ponad 40 gatunków ssaków.

Rezerwat Las Lipowy Obrożyska
Powstały w 1919 roku rezerwat znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i obejmuje zachodnie oraz południowo-zachodnie stoki Góry Mikowa oraz sam jej szczyt wraz z dolinką potoku Milickiego. "Obrożyska" to jeden z najcenniejszych kompleksów lasu liściastego (grądu) na terenie Beskidów. W dolnej części rezerwatu spotkać można zespół olszyny karpackiej której towarzyszą jodła, świerk i buk. Ponadto atrakcyjności omawianemu rezerwatowi dodaje różnorodność gatunkowa, wśród której wyróżnić można niemal 230 gatunków roślin naczyniowych oraz niespełna 30 gatunków mchów i wątrobowców.

Cerkiew św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku
Cerkiew powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Jest przykładem tzw. zachodniołemkowskiej architektury cerkiewnej, gdzie dach pokryto gontem, a ściany cechuje konstrukcja zrębowa. Wewnątrz cerkwi występuje datowana na 1861 r. polichromia oraz niemal kompletny barokowy ikonostas.

Cerkiew św. Dymitra w Złockiem
Cerkiew grekokatolicka wzniesiona końcem XVI wieku, a obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny Narodzenia NMP. Wnętrze o naturalnym kolorze drewna, zdobi polichromia z 1873 r. Na uwagę zasługuje ponadto XIX-wieczny ikonostas, dwa ołtarze boczne oraz liczne interesujące ikony.

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku
Jest to najprawdopodobniej najstarsza karpacka cerkiew wykonana z drewna. Za datę powstania świątyni uznaje się rok 1600. Cerkiew wybudowana jest w stylu zachodniołemkowskim, w konstrukcji zrębowej. W budowli wyróżnić można 3 główne części: szerokiej nawy, węższego prezbiterium oraz babińca, nad którym znajduje się słupowo-ramowa wieża, zakończona izbicą oraz hełmem. Wnętrze świątyni zdobią XVII-wieczne polichromie oraz XVII-wieczny ikonostas. Wystrój wnętrza cerkwi wieńczą barokowe ołtarze.

Ruiny zamku rycerskiego w Rytrze
Zamek początkowo drewniany wzniesiono w XIII wieku. Był on strażnicą przy komorze celnej nad Popradem. Za czasów Kazimierza Wielkiego zamek został przebudowany i obwiedziony kamiennym murem. W XVI wieku zamek uległ zniszczeniu w wyniku ataku wojsk Jerzego II Rakoczego. W latach 70-tych ubiegłego wieku ruiny zamku poddano pracom remontowym częściowo nadbudowując mury. Lokalizacja ruin zamku sprawia, że oprócz podziwiania samej twierdzy obronnej, atrakcje stanowią piękne widoki na dolinę Popradu.

Stacja narciarska Jaworzyna Krynicka
Jaworzyna Krynicka to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Sądeckiego. Na jej zboczach nad Czarnym Potokiem powstała stacja narciarska, która należy do największych i najbardziej znanych w Polsce. Stacja Narciarska posiada 11 wyciągów, w tym 2 wyciągi krzesełkowe oraz kolej gondolową, co umożliwia korzystanie z 7 tras narciarskich, przeznaczonych dla doświadczonych miłośników białego szaleństwa. Znajdując się na szczycie Jaworzyny Krynickiej w pogodne dni podziwiać można niepowtarzalne widoki. Spoglądając w kierunku zachodnim, dostrzec można słowackie Tatry oraz Małe Pieniny. Na północnym-zachodzie widać Radziejową oraz najwyższy szczyt Gorców – Turbacz. Patrząc na północ zauważyć można wzniesienia Beskidu Małego, natomiast kierując wzrok na wschód, niekiedy dostrzec można również odległą Tarnicę, najwyższy szczyt Bieszczadów. Oprócz wielu atrakcji zimą, także latem na turystów czeka wiele możliwości wypoczynku. Ośrodek oferuje również 2 szlaki turystyczne prowadzącena szczyt Jaworzyny Krynickiej oraz 2 szlaki rowerowe. Ponadto turyści skorzystać mogą ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Na stoku Jaworzyny”, na której zlokalizowano 14 przystanków tematycznych wraz z tablicami informacyjnymi.

Uzdrowiska Beskidu Sądeckiego:

Uzdrowisko Muszyna
Początek badań nad leczniczą działalnością wód w rejonie Muszyny przypada na koniec XIX wieku, kiedy to pierwszych pomiarów dokonał Uniwersytet Jagielloński w Szczawiku i Jastrzębiku. Kolejne badania zaowocowały otwarciem kolejnych źródeł m.in. w dzielnicy Zakościele w Muszynie. Z końcem lat 30-tych XX wieku istniało już 7 ujęć wód, a w roku 1930, Muszyna została wpisana do Związku Uzdrowisk Polskich. W wyniku II wojny światowej, Muszyna uległa zniszczeniu i działalność uzdrowiskowa upadła. Leczniczą działalność wznowiono ponownie pod koniec lat 60-tych minionego stulecia. Obecnie zasoby wód mineralnych to wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe szczawy zawierające także selen i lit. Lokalizacja Muszyny w górskim krajobrazie oraz obecność licznych szlaków turystycznych zachęca odwiedzających do pieszych wędrówek.

Uzdrowisko Piwniczna
Wody lecznicze w rejonie Piwnicznej odkryto w połowie XIX wieku, co zapoczątkowało rozbudowę oraz rozwój miejscowości. Pierwsze odwierty wykonano w 1931 roku, a rok później oficjalnie uznano Piwniczną za uzdrowisko. Piwniczna obecnie jest jedną z największych rozlewni wód mineralnych w kraju.  Wody są szczawami wodowrowęglanowo-wapniowo-magnezowymi,wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowymi, a niektóre ujęcia zawierają niewielkie ilości żelaza. Położenie uzdrowiska zachęca także do aktywnego wypoczynku, co umożliwiają liczne piesze szlaki turystyczne.

Uzdrowisko Krynica
Wody mineralne z okolic Krynicy odkryte zostały już w XVII wieku. Rozwój uzdrowiska przypada na połowę XIX wieku, kiedy to powstało wiele pensjonatów. Okres II wojny światowej spowodował zatrzymanie dalszego rozwoju uzdrowiska, lecz niedługo po zakończeniu wojny, w tym obszarze zaczęły powstawać nowe sanatoria i ośrodki. Uzdrowisko w Krynicy słynie ponadto z jaskini solnej. Do Krynicy warto przyjeżdżać także ze względu na licznie odbywające się imprezy międzynarodowe, jak chociażby sierpniowy Europejski Festiwal Opery i Operetki.

W przygotowaniu Literatura:

Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., „Przewodnik Collinsa Ptaki”, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

Strony internetowe:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip
http://minrol.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl
http://obszary.natura2000.org.pl
http://www.widoczek.nets.pl
http://www.iop.krakow.pl
http://www.pngs.com.pl
http://www.park-dinozaury.pl
http://www.atrakcje.kudowa.pl

Ostoja siedliskowa obejmuje obszar Gór Orlickich zbudowanych ze skał metamorficznych, wieku prekambryjskiego. Charakterystyczny układ terenu skutkuje ekspozycją większości zboczy górskich na północ i północny-wschód. Szata roślinna Gór Stołowych została silnie przekształcona przez człowieka i obecnie jest to głównie las świerkowy, wprowadzony w miejsce wyciętych lasów bukowo-jodłowych. Obszar jest często odwiedzanym regionem wypoczynkowym. Okolice te oferują możliwość aktywnego wypoczynku, w postaci turystyki pieszej, konnej, rowerowej oraz narciarstwa zimą. Przekłada się to bezpośrednio na dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, jak również na bogatą ofertę noclegową. 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Orlickie to obszar szczególnie cenny ze względu na występowanie 15 typów siedlisk wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto udokumentowano obecność 6 przedstawicieli gatunków zwierząt, roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Góry Orlickie:
(*) siedliska priorytetowe

• Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)*
• Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium
• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris
• Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*
• Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion
• Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
• Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani*
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe*
• Górskie bory świerkowe Piceion abietis część - zbiorowiska górskie

Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące na obszarze Natura 2000 Góry Orlickie:
(*) gatunki priorytetowe

• Goryczuszka czeska Gentianella bohemica*

Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Góry Orlickie:
(*) gatunki priorytetowe

Bezkręgowce
• Modraszek nausitous Maculinea nausithous
• Modraszek telejus Maculinea teleius

Kręgowce

Ryby
• Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

Ssaki
• Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii	
• Nocek duży Myotis myotis
• Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
W regionie odbywają się cykliczne imprezy kulturalne, takie jak m.in.:

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
Najstarszy na świecie festiwal pianistyczny, odbywający się corocznie (od 1946 r.) początkiem sierpnia w Dusznikach-Zdroju. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi współcześni pianiści i wykonawcy muzyki Chopina. Od kilku lat wydarzeniu towarzyszą Ogólnopolskie Kursy Mistrzowskie, prowadzone przez najlepszych zagranicznych pedagogów i przeznaczone dla najzdolniejszych młodych artystów. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne wydarzenia w okolicy:

Ogólnopolski Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim
Popularny i doceniony gatunek ryby, jakim jest pstrąg, jest konsekwentnie promowany m.in. przez organizację „Ogólnopolskiego Festiwalu Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim”. Konkurs kulinarny odbywa się regularnie w Polanicy Zdroju, a od 2010 roku znajduje się w gronie festiwali dających zwycięzcom automatyczną nominację do Kulinarnego Pucharu Polski.
Zieleniec
Największy ośrodek narciarski Kotliny Kłodzkiej, leżący w centrum Gór Orlickich, znajduje się w miejscowości Zieleniec. Ten specyficzny pod względem warunków klimatycznych obszar, ze względu na wyjątkowo dużą ilość opadów i długo zalegającą pokrywę śnieżną, stanowi największą zimową atrakcję regionu.

Ranczo Panderoza
Ranczo Panderoza, to miejsce dla prawdziwych miłośników jeździectwa. Goście Rancza mają możliwość nauki i doskonalenia umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów, pośród malowniczych krajobrazów Gór Orlickich.

W przygotowaniu 

Strony internetowe:

http://www.turystyka.dolnyslask.pl/
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.ziphttp://www.zieleniec.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/
http://obszary.natura2000.org.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl

Dolina Bystrzycy Łomnickiej, to obszar obejmujący rzekę Bystrzycę oraz jej prawobrzeżny dopływ, potok Szklarnik. W obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej wchodzą także tereny zalewowe i nad zalewowe oraz dolne i środkowe partie zboczy. Niewątpliwą zaletą tego terenu jest naturalny bieg rzeki Bystrzycy, która w przeważającej części tworzy tzw. meandry, ale wcina się także głęboko w skały podłoża, tworząc przełomy. Podążając wzdłuż rzeki widoczne są liczne kamieniste łachy oraz tzw. głazowiska. Tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego, to idealne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek. Lokalizacja obszaru oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa umożliwia dogodny dojazd do wszystkich najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Ziemi Kłodzkiej. 
Ostoja siedliskowa jest cennym obszarem pod kątem walorów przyrodniczych. Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska lasów liściastych oraz związane z nimi liczne 
stanowiska gatunków górskich roślin. Na terenie tym łącznie stwierdzono 11 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej:

(*) siedliska priorytetowe
• Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium
• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris
• Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion
• Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion
• Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani*
• Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino  mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe 
bagienne lasy borealne)*
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion  glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*

Gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące na obszarze Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej:

(*) gatunki priorytetowe

• Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis

Gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, występujące na obszarze Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej:

(*) gatunki priorytetowe

Bezkręgowce
• Modraszek nausitous Maculinea nausithous
• Modraszek telejus Maculinea teleius
• Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
• Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Kręgowce

Ssaki
• Wydra Lutra lutra
• Mopek Barbastella barbastellus
• Nocek duży Myotis myotis
Pstrąg kłodzki
gatunek ryby występujący w Kotlinie Kłodzkiej, w 2012 roku znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląskie niebo
popularna, regionalna potrawa z okolic Bystrzycy Kłodzkiej. Składa się ona z plastrów wędzonego schabu lub boczku polanego sosem z suszonych owoców, podawanego z kluskami gotowanymi na parze lub knedlami. Apetyczne połączenie słodko-kwaśnego sosu i wędzonego mięsa nie bez przyczyny nosi nazwę śląskiego nieba.

Wydarzenia kulturalne w okolicy:

Ogólnopolski Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim
Popularny i doceniony gatunek ryby jakim jest pstrąg jest konsekwentnie promowany m.in. przez organizację „Ogólnopolskiego Festiwalu Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim”. Konkurs kulinarny odbywa się regularnie w Polanicy Zdroju a od 2010 roku znajduje się w gronie festiwali dających zwycięzcom automatyczną nominację do Kulinarnego Pucharu Polski.
Muzeum Filumenistyczne
Muzeum od blisko pół wieku, zajmuje się poszukiwaniem, konserwowaniem, eksponowaniem przedmiotów, które niegdyś służyły do wzniecania ognia. Zgromadzone są w nim przedmioty do niecenia ognia z całego świata.

Wieś Spalona
Ostoja Dolina Bystrzycy Łomnickiej w znacznej części obejmuje tereny wsi Spalona. Nazwa wsi związana jest z pożarem, który w 1473 roku strawił całą okolicę. Wieś ta jest doskonałym punktem widokowym, z którego można podziwiać panoramę Ziemi Kłodzkiej, z jej najwyższym szczytem - Śnieżnikiem (1425 m n.p.m.).

Kościół pw. Św. Michała Archanioła
Gotycki kościół pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła z XIII wieku, jest najcenniejszym zabytkiem w Bystrzycy Kłodzkiej. Oglądając budowlę zaobserwować można elementy charakterystyczne dla renesansu, baroku oraz neogotyku.

Góra Parkowa
Góra Parkowa, to sięgające 387 m n.p.m. wzniesienie w granicach miasta Bystrzycy Kłodzkiej. Odwiedzający to miejsce, mają okazję zobaczyć barokowy kościół Św. Floriana, murowaną kaplicę Habla, wykonaną w stylu późnobarokowym oraz niewielką kapliczkę z figurą Matki Bożej z Lourdes. W sąsiedztwie obszaru natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej znajduje się kilka miejsc wartych odwiedzenia. Są to m.in.: droga ,,Wieczność'', ruiny Fortu Wilhelma oraz drewniany kościół w Nowej Bystrzycy.

W przygotowaniu 

Strony internetowe:

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5067/instrukcja_wypelniania_sdf.zip
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.muzeum.filumenistyka.pl/
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
http://natura2000-dolnyslask.pl/
http://obszary.natura2000.org.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/